Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Pierwszy projekt Fundacji – Mieszkanie chronione

malgorzata_kawenska_slezak

Małgorzata Kaweńska-Ślęzak – Prezes Fundacji „Zdążyć z Miłością”

Mieszkanie chronione to forma pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego, mająca zapewnić osobom w nim zamieszkującym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie.

Kryteria przyznawania świadczeń w formie pobytu w mieszkaniu chronionym wyznacza ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2012 r. poz. 305) określające rodzaj i zakres wsparcia oraz warunki kierowania i pobytu w mieszkaniach chronionych.

Fundacja „Zdążyć z Miłością” jako organizacja pozarządowa  prowadząca działania w ramach pożytku publicznego, wystąpiła z prośbą do Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego o przyznanie lokalu z zasobów miasta, który mogłaby wyremontować i zaadoptować na mieszkanie chronione, mające służyć matkom opuszczającym czy to Dom Samotnej Matki w Koszalinie, Centrum Kryzysowe Dla Kobiet z Dziećmi czy inną placówkę całodobowej opieki i pomocy społecznej.

Celem pobytu w mieszkaniu chronionym jest zapewnienie kobietom i ich dzieciom nie posiadającym aktualnie własnego mieszkania godnych warunków życia w środowisku zbliżonym do domowego oraz przygotowanie matek do samodzielnego życia w drodze realizacji indywidualnego programu usamodzielniania i wychodzenia z kryzysu.

Matki przebywające w mieszkaniu chronionym będą przygotowywane do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi a także uzyskają pomoc w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne, stwarzanie możliwości uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy, przedszkola dla dzieci i doprowadzanie do finalizacji spraw związanych z przydzieleniem i remontem lokalu socjalnego.