Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Centrum Promocji Zatrudnienia

Fundacja „Zdążyć z Miłością” realizuje projekt pod nazwą: „Centrum Promocji Zatrudnienia – szansą na aktywną integrację społeczną i powrót na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” o numerze: RPZP.07.02.00-32-K017/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020 (Oś priorytetowa: VII – Włączenie społeczne, Działanie: 7.2 – Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej)

Główny cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 40 osób dorosłych, w tym co najmniej 5 osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa zachodniopomorskiego w okresie od 01.06.2020 do 30.06.2023.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do grupy 40 osób (28 kobiet i 12 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 roku życia, zamieszkałych teren województwa zachodniopomorskiego, w szczególności Miasto Koszalin i powiat koszaliński, w tym:

 • 5 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • Osoby bezrobotne
 • Osoby bezdomne
 • Osoby ubogie, korzystające z PO PŻ 2014-2020
 • Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 • Utworzenie i działalność Centrum Promocji Zatrudnienia
 • Ścieżka aktywnej reintegracji społeczno-zawodowej – Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne
 • Ścieżka aktywnej reintegracji społeczno-zawodowej – Warsztaty Asymilacji Społecznej
 • Ścieżka aktywnej reintegracji społeczno-zawodowej – Identyfikacja i diagnoza predyspozycji zawodowych
 • Ścieżka aktywnej reintegracji społeczno-zawodowej – Warsztaty promocji zdrowia i kreowania wizerunku
 • Ścieżka aktywnej reintegracji społeczno-zawodowej – Szkolenia zawodowe i staże

Budżet projektu:

Budżet projektu wynosi: 1 985 403,00 złotych, z czego dofinansowanie ze środków wspólnotowych wynosi: 1 687 593,14 złotych w tym z krajowych środków publicznych: 196 971,36 zł.