Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Umowa o współpracy z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Program pomocy samotnym matkom nabiera coraz bardziej realnych kształtów. 2 lipca br. została podpisana partnerska umowa o współpracy pomiędzy Fundacją ”Zdążyć z Miłością” , a Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Fundacja „Zdążyć z Miłością” rozpoczęła realizację swojego najważniejszego  projektu. Dotyczy on  założenia i prowadzenia mieszkania chronionego dla samotnych matek z małymi dziećmi, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.  Fundacja otrzymała lokal z zasobów miasta Koszalina, usytuowany w kamienicy przy ul. Jana z Kolna 10. Po zakończeniu remontu powstanie tu mieszkanie chronione, do którego trafią bezdomne matki ze swoimi pociechami. Przystań znajdą tu między innymi kobiety opuszczające placówki prowadzone przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej:  Dom Samotnej Matki „Dar Życia” oraz Centrum Kryzysowe „Nadzieja”.

Zgodnie z zapisami umowy Caritas będzie informować podopieczne tych placówek o możliwości uzyskania miejsca w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Fundację. Na prośbę Fundacji będzie również wydawać opinię o kobietach  starających się o lokum w mieszkaniu chronionym. Fundacja zobowiązała się, w miarę swoich możliwości,  do przyjmowania polecanych przez Caritas matek, do zapewnienia im miejsca, opieki i wsparcia.

W preambule umowy strony uznały „zbieżność celów działań ukierunkowanych na szeroko pojętą pomoc potrzebującym, przy uwzględnianiu wyznawania podobnych wartości etycznych, a w szczególności poszanowania godności ludzkiej w sferze materialnej i duchowej oraz krzewienia chrześcijańskiej miłości bliźniego”.

Fundacja oraz Caritas postanowiły współpracować przy organizacji szkoleń, konferencji, sesji naukowych, warsztatów, czy innych form popularyzujących ideę pomagania osobom potrzebującym. Strony umowy będą też współdziałać w kwestii pozyskiwania funduszy w ramach dotacji i grantów.

Umowę podpisali:  Małgorzata Kaweńska-Ślęzak, prezes Fundacji, Urszula Łumianek, wiceprezes Fundacji oraz ksiądz Adam Wakulicz, dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.