Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Statut Fundacji – do pobrania

Cele Fundacji zgodnie ze Statutem:

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, a w szczególności pomoc samotnym matkom z małoletnimi dziećmi;
2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
3. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5. działalność charytatywna;
6. dobroczynność;
7. ochrona zdrowia i pomoc społeczna;
8. działalność kulturalna;
9. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
10. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu;
11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
13. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
14. promocja i organizacja wolontariatu;
15. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
16. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
17. działalność oświatowo-kulturalna wspierająca rodzinę i świadome rodzicielstwo;
18. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
19. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
20. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.