Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Dokumenty konstytuujące Fundację „Zdążyć z Miłością”

Poniżej do pobrania dokumenty konstytuujące Fundację oraz określające ramy prawne jej funkcjonowania.

1. Statut Fundacji
2. KRS Fundacji
3. REGON Fundacji
4. Ustawa o fundacjach
5. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
6. Ustawa o pomocy społecznej
7. Rozporządzenie ministra w sprawie mieszkań chronionych
8. Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
9. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
10. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych